گاهی باید از قلم ،دشنه ای ساخت 
برای راهزنان انسایت 
تا بر قلب و نیت پلیدشان خط انداخت 
گاهی که 
آدم نماهای بی آبرو  در پایین ترین حد از شعور  دست درازی می‌کنند 
به احساس و مرام و خلوت انسان ها 
سر صحبت دراز نمی کنم 
که این خرمگس ها 
تا بوده در تاریخ همین بوده 
چون به طبیعت زیبا و چشمه های روشن راهشان نیست 
بر لجنزار ها پرسه می زنند 
و‌ پندارند 
دریا با دهان سگ‌ نجس می شود 
باران رضاپور

منبع : بنه وار خليل خان آستركی بختياری دورکی |خرمگسان
برچسب ها :