شانزدهم اردیبهشت دهمین سالگرد و سالروز درگذشت اسوه اخلاق و مردم داری، بزرگمردی تاریخ ساز، فرهیخته ای دلاور، نخبه ای از جنس مردم، مردمداری مرد، رادمردی آزاده، کلانتری وارسته، جان فدایی فداکار، امانت داری راستگو، زنده یاد فقید آ فاضل خان بختیاری بهرامسری  آسترکی 
خدمات ایشان برای طایفه  
1.تاسیس شرکت تعاونی هفتم تیر چالقو در سال 1363
2. راه اندازی و بازگشایی مدارس طایفه در لالی
3. پیگیری و احداث جاده در منطقه سکونت طایفه در لالی 
4. پیگیری  و راه اندازی شبکه برق و آب لوله کشی برای طایفه 
6. پیگیری احداث شهرک برای اسکان طایفه در لالی

منبع : بنه وار خليل خان آستركی بختياری دورکی |دهمین سالگرد عروج ملکوتی اسوه اخلاق و مردم داری آ فاضل خان بختیاری آسترکی
برچسب ها : اسوه اخلاق ,دهمین سالگرد