چهارشنبه سوری را بدون لاستیک سوزی و ترقه برگزار کنیم 
????????????????????????????????????????????
آتش چهارشنبه سوری 
???? بهرامسری بختیاری می گوید: در ایران باستان شب چهارشنبه سوری در بالای کاخ پادشاهی یا کاخ های بزرگ شهر، خرمنی از آتش روشن می کردند و به پیروی، مردم نیز بر بالای بام خانه های خود آتش می افروختند. آیین آتش افروزی پیش از نوروز در ایرانشهر به شیوه های گوناگون برگزار می گردید. زرتشتیان هنوز در بامداد نخستین روز سال، بر بام خانه یا حتا بر کوهی معین (در تفت و حومه چنین رسمی هست) آتش روشن می کنند. در آران (ج .آذربایجان) و قفقاز چهارشنبه سوری را چهارمین چهارشنبه می دانند. پس از چهارشنبه آب و باد و خاک، چهارشنبه آتش است. این آیین ها و پنداشت ها بازمانده تصوراتی کهن و گسترده است که پیشینه ای بسیار کهن دارد.
????سوری به معنای سرخی _ سرخ رنگ و گونه دیگر آن سهرsohr است که در واژه سهراب دیده می شود؛ و سور به معنای سرور و شادمانی و جشن است و نیز به معنای باروی شهر و بام بلند و دیوار پیرامون شهر است.
????ایرانیان باستان باور داشتند که با روشن کردن آتش همه بدی ها و سیاهی را در آتش افکنده و می سوزاندند. آتش نماد پاکی و روشنایی بوده است. آنها از روی آتش می پریدند و می گفتند: "سرخی تو از من  و  زردی من از تو " . آرمان از سرخی؛ کردار نیک و آرمان از زردی کردار ناپسند و زشت است. 
????در روزگار هخامنشیان خرمن آتش را به سه کپه با نام سه فرشته درگاه اهورامزدا یعنی آسمان، آذر و آبان بخش می کردند و از روی آنها می پریدند. سپس ها آتش به هفت کپه به نام هفت امشاسپندان یا فرشتگان درگاه اهورامزدا بخش شد و از روی آنها می پریدند. ایرانیان قفقاز هنوز در شب چهارشنبه سوری، هفت کپه آتش روشن می کنند و از روی آن می پرند. در نواحی کنونی ایران نیز به گونه سه تایی و هفت تایی آتش روشن می کنند و از روی آن می پرند و آن نیایش را می گویند.
????افزون بر آتش افروزی، در شب چهارشنبه سوری، آجیل مشگل گشا که از هفت گونه میوه خشک آماده شده بود به نام هفت امشاسپندان در سفره چهارشنبه سوری می گذاشتند و برای شگون و تندرستی از آن می خوردند.

????حافظ شیرین سخن در باره آتش جاودانه می گوید:
 از آن به دیر مغانم عزیز می دارند
که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست 
????شوربختانه در چند دهه اخیر به خاطر سخت گیری ها و جلوگیری از برگزاری این آیین باستانی، برخی نوآوری های ناپسند از جمله لاستیک آتش زدن و ترقه بازی از سوی جوانان، پدید آمده که نه تنها چهره شهرها با دود سیاه و هوارا  آلوده  می کند بلکه گاهی باعث زخمی شدن و آسیب دیدن برخی از جوانان گردیده و خانواده ها را آزرده نموده است. بیایید این آیین کهن را بدون نوآوری خطرناک و ناپسند برای فرزندان ایران برپا داریم تا در آستانه نوروز و سال نو خدایی ناکرده، خانواده ای دچار رویداد تلخی نگردد. 
نگارش: علی بهرامسری بختیاری 
یاری نامه:
1.ادیان و مذاهب در ایران باستان،  کتایون مزداپور 
2. اصل و نسب و دین های ایرانیان باستان، عبدالعظيم رضایی
3. دیوان حافظ

منبع : بنه وار خليل خان آستركی بختياری دورکی |چهارشنبه سوری آیینی کهن یادگار نیاکان
برچسب ها : چهارشنبه ,روشن ,سوری ,آیین ,ناپسند ,پریدند ,چهارشنبه سوری ,چهارشنبه سوری، ,درگاه اهورامزدا